امروز : سه شنبه 6 فروردین ماه 1398
ساعت:
پایگاه آموزشی مقابله با مصدومیت - تروما

خانه ایمن برای کودکان

در اکثر خانه ها آشپزخانه قلبِ زندگی خانوادگی است. همچنین تامین امنیت این محل یکی ازمهمترین مسائل در جهت حفظ سلامت کودك است. در هر آشپزخانه معمولی خطرات پنهانی وجود دارند که می توانند سلامت کودك را تهدید کنند، اما شما با طراحی مناسب و انجام تغییرات لازم می توانید سلامت کودك را تامین کنید.

در اینجا برخی موارد که می توانند براي طراحی یک آشپزخانۀ امن و به درد بخور کاربرد داشته باشند ارائه شده اند.

- وسایل شیشه اي و چینی هاي گران قیمت را در کابینتهاي دربسته یا قفسه هاي بالا و دور از دسترس کودك نگهداري کنید.

- شما باید از خطراتی که مواد تمیزکننده خانگی براي کودك دارند آگاه باشید. از موادي استفاده کنید که کمترین میزان سمیت را داشته باشند، آنهارادریک محل امن و قفل شده به نحوي که توجه کودك را جلب نکنند، نگهداري کنید.

- چگونه قفلهاي معمولی را باز کند، باید یک روش جایگزین براي نگهداري مواد و وسایل خطرناك پیدا کنید شما می توانید از قفسه هایی با قفل وکلید براي نگهداري وسایل ومواد خطرناك استفاده کنید یا آنها را در جایی دور از دسترس کودك قرار دهید. همچنین می توانید با استفاده از یک در کوچک ایمنی نگذارید کودك به آشپزخانه وارد شود. دراین صورت باید هنگام کار در آشپزخانه کودك را در محلی قرار دهید که کاملا در میدان دید شما باشد تا هم از او مراقبت کنید و هم او بتواند شما را ببیند.

- لیوانها، چاقوها، غذاها و نوشیدنی هاي داغ را دور از لبه میز قرار دهید. از رومیزي یا چیزهاي دیگر مشابه هم استفاده نکنید، زیرا کودك می تواند آنها را بکشد و هرچه روي میز است روي خودش بریزد.

- شما می توانید یک قفسه را که ایمن بوده و چیز خطرناکی داخل آن نباشد و از اجاق گاز نیز دور باشد به کودك نشان دهید تا آن را باز کرده و محتویات درون آن را به هم بریزد.

- احتمالا خواهید دید که پس از این کودك به باز کردن و به هم ریختن محتویات قفسه هاي دیگر تمایلی نشان نخواهد داد، مگر اینکه شما دربِ آنها را باز بگذارید. در درون آن قفسه چیزهاي جالب و ایمن را قرار دهید: ماهی تابۀ کوچک و سبک قاشق چوبی، بشقابهاي پلاستیکی یا استیل و سطل ماست خالی. گاهی اوقات هم چیزهاي داخل قفسه را عوض کنید تا براي کودکتان تنوع ایجاد کنید!

- - از شعله هاي عقبی اجاق گاز استفاده کنید و اگر مجبور به استفاده از شعله هاي جلو هستید، هنگام استفاده از اجاق گاز دستۀ ماهی تابه یا قابلمه را رو به بیرون قرار ندهید.

- استفاده از کلید یا دستگیره ایمنی، مانع از روشن شدن اجاق گاز یا مایکروفر می شود.

- در سطل آشغال، سطل بازیافت، ماشین رختشویی و ماشین ظرفشویی را ببندید وهنگامی که از آنها استفاده نمی کنید کلید یا دستگیرة ایمنی را فعال کنید.

- - یک کپسول آتش نشانی را در مکانی که احتمال آتش سوزي در آن بیشتر است، مثلاً در آشپزخانه یا در نزدیکی بخاري یا شومینه قرار دهید. اما تنها درصورتی براي خاموش کردن آتش سوزي اقدام کنید که آتش کم و محدود باشد. در غیر این صورت سریعا کودك را از منزل خارج کرده و سپس با آتش نشانی تماس بگیرید.

نکات ایمنی برای سایر بخشهای خانه:

- هنگامی که کودك بر روي صندلی مخصوص کودك نشسته است هرگز او را تنها نگذارید.

- و همواره از کمربند یا نوار ایمنی استفاده کنید. در صورتی که صندلی کودك شما کمربند ایمنی ندارد یکی خریده و آن را به صندلی وصل کنید تا بتوانید مرتب ازآن استفاده کنید.

- - پوششهاي حفاظتی مناسب براي پریزهايِ برقِ آزاد آماده کنید. سوئیچها را نیز در حالت خاموش قرار دهید.

- - با استفاده از بالشتکهاي مناسب گوشه هاي تیز و محکم میز ناهارخوري یا سایر میز و صندلی ها را بپوشانید.

- خطر احتمالی هر چیزي را که داخل سطل آشغال یا بازیافت می اندازید، در نظر بگیرید.

- در صورتی که باطري، گیره هاي کاغذ، کیسه هاي پلاستیکی یا چیزهاي خطرناك دیگر را درسطل می اندازید، آن را دور از دسترس کودك قرار داده و یا در قفسه اي قرار دهید که کودك نتواند در آن را باز کند.

- خودکارها، قیچی ها، نامه بازکنُ، منگنه یا ماشین گیره زنی، گیره هاي کاغذ و دیگر ابراز آلات تیز را در قفسه هاي قفل دار قرار دهید.

- از استفاده از پرده خصوصا پرده هایی که ریسمانهاي آویزان دارند خودداري کنید. این ریسمانها ممکن است منجر به بروز خفگی در کودك شوند . در صورتی که پرده هاي شما ریسمان دارند آنها را گره زده و بالاتر از دسترس کودك قرار دهید.

- بر روي شیشه هاي بزرگ مانند درهاي شیشه اي برچسبهاي رنگی بزنید تا کودك بتواند همواره آنها راتشخیص دهد.

- پنجره هایی را که به طورعمودي بالاو پایین رفته و بازو بسته می شوند همواره از بالا باز کرده وقفل کنید تا از باز کردن آنها ازپایین توسط کودك جلوگیري کنید. پنجره هایی راکه پایین قرار دارند به نحوي تعمیریا طراحی کنیدکه بیش از 15 تا 20 سانتیمتر باز نشوند.

- مبلها یا سایر چیزهایی را که کودك می تواند از آنها بالا برود دور از پنجره ها قرار دهید.

- بهتر است پارچه یا پوشش هاي مخصوصی را زیر فرشها و موکتها لیز و لغزنده منزل قرار دهید که امکان لیز خوردن را براي کودك یا براي خودتان وقتی که کودك را در آغوش دارید، کاهش دهید.

- اگر منزل شما داراي راه پله داخل ساختمان است، از درهاي ایمنی استفاده کنید. بر روي راه پله ها یک در کوچک در بالا و یک در دیگر نیز در پایین راه پله تعبیه کنید. این کار از بالا رفتن کودك از پله ها نیز جلوگیري خواهد کرد، زیرا او نمی تواند این مسیر را برگردد. (البته به یاد داشته باشید که ایمنی کودك یک مبحث رو به رشد است. درب کوچکی که در یک سالگی کودك در بالاي پله ها قرار می دهید تا از پایین آمدن او از پله ها جلوگیري کند، در دو سالگی می تواند به اسباب بازي کودك تبدیل شود و کودك بالا رفتن از آن را امتحان کند!)

- هرگز چیزي را که ممکن است موجب لیز خوردن افراد شود روي پله ها قرار ندهید. راه پله ها باید به نحو مناسب تعمیر و بازسازي شوند، (فرشهاي پاره یا پوسیده را تعمیر کرده و یا جمع کنید).

- اطمینان حاصل کنید که نرده ها کاملا محکم بوده و جاپایی براي کودك ندارند که بتواند با کمک آنها بالا یا پایین برود. همواره باید نور مناسب در مسیر راه پله وجودداشته باشد. هر ساله صدها کودك به علت سقوط دراورژانسهاي پزشکی مورد درمان قرار می گیرند. همین که کودك شما چهار دست و پا راه رفتن را آغاز کرد باید از درهاي کوچک و مناسب براي جلوگیري از ورود او به اطاقها یا مکانهاي نامناسب و خطرناك استفاده کنید.

- سیمهاي لامپها یا سایر وسایل برقی را پشت مبلمانهاي سنگین مخفی کنید یا با استفاده از وسایل مخصوص بپوشانید. در صورتی که کودك شما آباژور یا لوازم نور دهنده بزرگ را بکشد، ممکن است سقوط کنند و خطراتی چون برق گرفتگی، آتش سوزي یا ضرب دیدگی را به همراه داشته باشد. پس حداقل آنها را پشت مبلها قرار دهید.

- مراقب چیزهایی که می توانند انگشتهاي کودك شما را گیر بیندازند (مانند لولاها، میز اتو و صندلی هاي دسته دار) باشید.

- لوازم کمکهاي اولیه را در قفسه هاي در بسته و دور از دسترس کودك قرار دهید و محل چیزهاي مختلف را به پرستار کودك یا افراد دیگر نشان داده و نحوة تماس با اورژانس در موقع ضروري را نیز برایشان توضیح دهید.

- دقت کنید که مواد سمی و خطرناك را از دسترس کودك دور کرده باشید تا از مسمومیت او جلوگیري کنید.

منبع: http://khorrambid.sums.ac.ir/icarusplus/export/sites/khorrambid/tosieemen.pdf

 

 

 


 نوشته شده توسط : Admin      در تاريخ : 1393/02/24        ساعت : 22:27     

تعداد نظرات (0)
بازگشتامتیاز شما به این مطلب :  

     
نظر شما در مورد این مطلب :
     
نام :
آدرس سایت :  
ایمیل  :  
پیام * :
  1. کلیه مطالب عنوان شده باید  منطبق با  اصول و قوانین جمهوری اسلامی ایران باشد.
  2. مطالب پس از تایید مدیر سایت قابل مشاهده برای عموم خواهد بود.
  3. در صورت تمایل به  ثبت آدرس سایت  ، آنرا با فرمت http://www.yourWebSite.com  وارد نمایید.
  4. درصورت تمایل به ثبت  ایمیل ، آنرا با فرمت emailAddress@EmailProvider.com  وارد نمایید

نظرات دوستان

هيچ مقداري پيدا نشد