امروز : چهارشنبه 4 اردیبهشت ماه 1398
ساعت:
پایگاه آموزشی مقابله با مصدومیت - تروما
درباره مرکز

درباره مرکز

 

ﻣﻘﺪﻣﻪ

 

ﻣﺮﻛﺰ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﺗﺮوﻣﺎ و ﺟﺮاﺣﻲ ﺳﯿﻨﺎ یکی از ﻣﺮاﻛﺰ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎتی وابسته به دانشگاه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ تهران اﺳﺖ ﻛﻪ در ﻣﻮرد ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺗﺮوﻣﺎ و ﺟﺮاﺣﻲ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﻲﻧﻤﺎﻳﺪ. اﻳﻦ ﻣﺮﻛﺰ در ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ﺳﯿﻨﺎ (ﻛﻪ ﻳﻚ ﻣﺮﻛﺰ فوق تخصصی در ﻣﻘﻮﻟﻪ ﺗﺮوﻣﺎ و ﺟﺮاﺣﻲ اﺳﺖ) راه اﻧﺪازي ﺷﺪه و ﺑﻪ ﻋﻨﻮان پیشرو ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت در حوزه ﺷﻨﺎﺧﺖ ﺣﻮادث، ﭘﯿﺸﮕﯿﺮي و درمان آﺳﯿﺐ و ﺟﺮاﺣﻲ در اﻳﺮان ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه است.

این مرکز امیدوار است از ﻃﺮﻳﻖ تهیه و ﺗﺪارک راھﻜﺎرھﺎي مناسب ﺑﺎر آسیبها را در ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻛﺎھﺶ دهد.

 

 

رسالت مرکز تحقیقات تروما

 

 • پژوهش
  • گسترش دانش در حوزه تروما و جراحی از طریق انتشار مقالات، کتب، گزارشهای تخصصی و گزارشهای رسانه‌ای
  • هدایت و هماهنگی پژوهشهای تروما در کشور و مشارکت موثر در پژوهشهای میان رشته‌ای
  • پایش و ارزشیابی مداخلات مرتبط با تروما
  • کمک به استقرار سیستم اطلاعات مرتبط
 • آموزش
  • تربیت نیروی کارآمد
  • برگزاری دوره‌های آموزشی مرتبط
 • مشاوره
  • ایفای نقش فعال در مشاوره به مراکز سیاستگذاری، قانونگذاری و اجرایی

دورنمای مرکز تحقیقات تروما 

 • رهبری (Leadership ) پژوهش در تروما در کشور و در منطقه
 • هماهنگ کننده تحقیقات تروما در کشور
 • مرجع مشاوره برای قانونگذاری، سیاستگذاری و اجرا
 • مرجع پایش و ارزشیابی
 • مرجع تایید استانداردهای مرتبط با تروما
 • مرجع برگزاری دورههای آموزش تروما
 • حمایت کننده موثر از پژوهشهای جراحی کشور
 • مرکز همکار (Collaborative Center)  سازمان جهانی بهداشت

  

ارزش هاي مرکز تحقیقات تروما

 • تعهد سازمانی ( نظم و مقدم بودن منافع گروهی بر منافع فردی)
 • پایبندی به اخلاق حرفه ای
 • تخصص گرایی
 • کار تیمی
 • نوآوری
 • صداقت
 • پشتکار
 • پایبندی به بهترین ضوابط علمی موجود
  

اهداف كلان مركز تحقيقات تروما

 • ارتقاي علم از طريق افزايش تعداد مقالات و استنادها، گزارشها و كتابها
 • تقويت شبكه تروما
 • انجام و هدايت پژوهشهاي كليدي، كاربردي و ملي در حيطههاي تخصصي و ميان رشتهاي
 • تقويت همكاريهاي پژوهشي داخلي و بينالمللي
 • تربيت، جذب و ارتقاي نيروي انساني كارآمد پژوهش
 • انتقال دانش مرتبط با تروما به جامعه
 • راهاندازي دپارتمانهاي فوق تخصصي پژوهشي
 

استراتژيهاي مركز تحقيقات تروما

 • طراحي و مشاركت در استقرار زيرساختهاي اطلاعاتي مناسب
 • گسترش پژوهشهاي بين رشتهاي، تخصصي و ملي
 • طراحي و استقرار زيرساختهاي پژوهشي
 • حمايت از پاياننامههاي دستياري، PhD و فلوشيپ در قالب طرحهاي پژوهشي
 • افزايش همكاري با پژوهشگران داخلي و بينالمللي
 • ايجاد واحد انتقال دانش (Knowledge Transfer Unit)
 • افزايش همكاريها با افراد و سازمانهاي تصميمگير از قبيل سياستمداران، مجلس، وزارت بهداشت و ستاد دانشگاه
 • قرارگيري در موقعيت ارزشيابي طرحها و برنامههاي تروما در كشور

  

ﺧﺪﻣﺎت

    این مرکز، جهت ﭘﮋوھﺶ ھﺎي ﻋﻠﻤﻲ در زﻣﯿﻨﻪ ﺗﺮوﻣﺎ و ﺟﺮاﺣﻲ، ﻛﺘﺎﺑﮫﺎ، ﺗﺴﮫﯿﻼت ﻛﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮي (دﺳﺘﺮﺳﻲ ﺑﻪ اﻳﻨﺘﺮﻧﺖ، ﻣﺪﻻﻳﻦ، ﻧﺮم اﻓﺰارھﺎي آﻣﺎر ﺣﯿﺎﺗﻲ و...) و ﻣﺸﺎوره ھﺎي ﺗﺤﻘﯿﻘﺎﺗﻲ ﺑﺮاي داﻧﺸﺠﻮﻳﺎنﭘﺰﺷﻜﻲ ﻋﻼﻗﻪ ﻣﻨﺪ و دﺳﺘﯿﺎران و ﻓﻠﻮﺷﯿﭗ ھﺎ ﻓﺮاھﻢ ﻣﻲ ﻧﻤﺎﻳﺪ و آﻧﮫﺎ را ﻳﺎري ﻣﻲ دھﺪ ﺗﺎ ﭘﺮوﭘﻮزال ھﺎ و ﻃﺮح ھﺎي ﺗﺤﻘﯿﻘﺎﺗﻲ ﺧﻮد را ﺑﻪ اﺟﺮا درآورﻧﺪ.

 

رواﺑﻂ ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻞ
واﺣﺪ ارﺗﺒﺎﻃﺎت ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻞ مرکز ﻣﺴﺌﻮل ھﻤﻪ ﺗﻤﺎﺳﮫﺎي ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﻲ و آﻏﺎزﻳﻦ از ﻃﺮف داﻧﺸﮕﺎه اﺳﺖ.

اﻳﻦ واﺣﺪ ﺑﺨﺸﮫﺎي زﻳﺮ را ﺷﺎﻣﻞ ﻣﻲ ﺷﻮد:

 • ارﺗﻘﺎء ﭼﺎرﭼﻮب ﺗﻮاﻓﻘﺎت ﺑﺮاي ھﻤﻜﺎرﻳﮫﺎي ﻋﻠﻤﻲ
 • ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﻲ ھﻤﻜﺎرﻳﮫﺎي ﻋﻠﻤﻲ، ﺗﻌﺎﻣﻼت آﻣﻮزﺷﻲ و ﮔﻔﺘﮕﻮ ھﺎي ﺑﯿﻦ مرکز و دﻳﮕﺮ ﺳﺎزﻣﺎﻧﮫﺎ و ﻣﺮاﻛﺰ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﺟﺮاﺣﻲ و ﺗﺮوﻣﺎ در ﺳﺮاﺳﺮ ﺟﮫﺎن ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ اﻋﺘﺒﺎر ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺟﺮاﺣﻲ و ﺗﺮوﻣﺎ. در ﺻﻮرﺗﻲ ﺑﻪ اﻳﻦ ﻣﺬﻛﻮر دﺳﺖ ﻳﺎﻓﺘﻪ ﻣﻲ ﺷﻮد ﻛﻪ ﺗﻌﺎﻣﻼت دوﻃﺮﻓﻪ ﺣﺎﺻﻞ ﺷﻮد.
 • ﺑﺮﻗﺮاري ﺗﻌﺎﻣﻼت ﺑﯿﻦ اﺳﺎﺗﯿﺪ و ﻣﺤﻘﻘﯿﻦ ﺑﺎ ﺳﺎﻳﺮ داﻧﺸﮕﺎه ھﺎ و ﻣﺮاﻛﺰ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﺑﺮاي ﺷﺮﻛﺖ در آﻣﻮزش دﻳﺪن، آﻣﻮزش دادن و ﺗﺤﻘﯿﻖ ﻛﺮدن،ﺑﺨﺸﮫﺎي اﺻﻠﻲ اﻳﻦ ﺗﻌﺎﻣﻼت ﺷﺎﻣﻞ ﻣﻮارد زﻳﺮ اﺳﺖ: آﺳﯿﺐ ھﺎ، اروژاﻧﺴﮫﺎيﺗﺮوﻣﺎ، ﻣﺮاﻗﺒﺖ ھﺎي ﻗﺒﻞ از ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎﻧﻲ و ﺟﺮاﺣﻲ.
 • ﻣﺪاﺧﻠﻪ در ﺗﺮوﻳﺞ ھﻤﻜﺎري ﺑﺮاي ﻃﺮﺣﮫﺎي اﺧﺘﺼﺎﺻﻲ در ﻣﻮرد ﺟﺮاﺣﻲ وﺗﺮوﻣﺎ ﻛﻪ ﺑﺨﺎﻃﺮ ﻃﺒﯿﻌﺘﺸﺎن ﻳﻚ ھﺪف ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﻲ ھﺴﺘﻨﺪ.
 • ﻓﺮﺳﺘﺎدن ﻣﺤﻘﻘﯿﻦ ﺑﺮاي ﻋﺮﺿﻪ ﻛﺮدن ﻛﻨﮕﺮه ھﺎ، ﻛﻨﻔﺮاﻧﺲ ھﺎ وﺳﻤﯿﻨﺎرھﺎي ﺟﺮاﺣﻲ و ﺗﺮوﻣﺎ و ﻧﮕﮫﺪاري اﻳﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ھﺎ ﺑﺮاي ﺗﺮوﻳﺞ ﺷﻨﺎﺧﺖ ﺣﻮادث و ﺟﺮاﺣﻲ.

تروما (مصدومیت)
تروما یکی از علل اصلی مرگ و میر در ایران است. تروما بیشتر جمعیت جوان را که در موثرترین دوره زندگی خود جهت پیشرفت جامعه به سر می برند ، تحت تاثیر قرار می دهد. با این حال اهمیت آن در کشورهای در حال توسعه کمتر مورد توجه قرار گرفته است. تروما همچنین از مهمترین علل از کارافتادگی و صدمات اقتصادی وابسته به سلامت در این کشورها محسوب می شود. اساس فعالیت سیستم های تروما اقدامات پیشگیرانه و مراقبت های مورد نیاز بیماران ترومایی می باشد.

هدف از راه اندازی این سایت
- ارتقاء سطح آگاهی مردم از طریق اطلاع رسانی مطلوب برای پیشگیری از بروز مصدومیت ها
- ایجاد ارتباط با سایر پایگاه های اطلاع رسانی ترومای کشور به منظور تبادل اطلاعات علمی
- ارائه راهکارهای برنامه های افزایش ایمنی با هدف پیشگیری از صدمات